Hizmetler

TARSİM

 ankarada sigorta acentesi ,bartın sigorta acenteleri , bartında sigortacı , bartında trafik sigortası , bartında sağlık acentesi , bartında sigorta acentesi ,  bartın sigorta şirketleri , bartın celil çil , bartın celil çil sigorta , bartın sigorta , bartında kasko sigortası , bartında işyeri sigortası , bartında konut sigortası , bartında dask sigortası , bartında inşaat sigortası , bartın sigortacı , bartın sigorta işlemleri , bartın kaza sigortaları , bartında özel sigorta , celil çil , ankarada sağlık sigortası , bartında sigorta şirketleri ,
bartın sağlık sigortası , bartın kasko sigortası , bartın işyeri sigortası , ankara sigortacı , ankarada sigorta ,
ankara anonim türk sigorta şirketi , ankara sigorta , ankara sigorta kasko , ankara sigorta acenteleri , ankara sigorta anlaşmalı , ankara sigorta işlemleri , ankarada trafik sigortası , ankarada inşaat (All Risk) sigortası , ankara sigorta teklif al , ankarada DASK sigortası , online ankara sigorta ,ankara sigorta nasıl , ankara sigorta şirketleri , ankara sigorta online , ankarada kasko sigortası ,  ankara sigorta kasko teklif , ankara sigorta kasko nasıl , ankara sigorta trafik sigortası , ankara sigorta fiyatları , ankara sigorta sorgulama , ankara özel sigortalar , ankara sigorta fiyat listesi , ankara sigorta teklif , ankara sigorta sağlık sigortası, ankara sigorta acentesi , ankarada en ucuz trafik sigortası , ankara kaza sigorta işlemleri ,  ankara sigorta şirketleri ,ankara anonim türk sigorta şirketi adres , ankara kaza sigortaları , ankarada sigorta şirketleri

5363 sayılı tarım sigortaları kanununun 21 Haziran. 2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasıyla tarım sigortalan havuzu ve buna bağlı olarak kurulan Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. faaliyete geçmiştir. Bu kanunla birlikte tarım sigortalarında bir milat yaşanmış ve birçok tarım sigortacısının beklediği olmuş ve tarım sigortalarında pool sisteme geçilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, hazine müsteşarlığına, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ortak çalışmaları sonucunda, ikincil mevzuatlar süratle hazırlanmış ve sistemin iyi bir şekilde çalışması için gerekli altyapı tamamlanmıştır. Alt yapının temeli ilk etapta tarım sigortaları vakfından alınmış ve bunun üzerine inşa edilmiştir. Ancak daha sonra yapısal değişikliklere gidilmiştir. Bu kapsamda, işlevsel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş ve risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde, modern yöntemler uygulamaya konulmuştur.

Yeni sistemle birlikte, bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği verilmesi sağlanırken, diğer yandan sigortacılık uygulamalarının yeknesak hale getirilmesi, teminat kapsamının aşamalı olarak genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede; özellikle bitkisel üretimde, geçmişte kısıtlı olarak sunulmakta olan dolu teminatının yanı sıra, don riski dâhil pek çok risk kapsama alınmıştır. Bu sürecin tamamlanmasından sonra 01.06. 2006 tarihide tarsşm devreye girmiş ve poliçe kesme işlemlerine başlamıştır. TARSİM başlangıçta 13 sigorta şirketinin havuza eşit paylarla üye olmasıyla yola çıkmıştır. Bugün havuzda 23 sigorta şirketi ortaktır. Bu şirketlerden 5 tanesi aynı zamanda retrosesyonerdir. Devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları için 5683 sayılı kanunda bir organizasyon yapısı oluşturulmuş, devlet primlerin %50"sini karşılama yoluna gitmiştir. Sistemin işleyişi de şu şekilde düzenlenmiştir.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından, TZOB, Türkiye Sigorta Birliği ve havuz işletici şirketten 1 olmak üzere, toplam 7 üyeli bir havuz yönetim kurulu oluşturulmuştur. Havuzunun iş ve işlemlerini yönetim kurulu adına Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. yürütmektedir. Devletin prim desteğini sağlayacak şekilde diğer ilgili kurumlarda sistemde yer almışlardır.

Prim toplama, reasürans sağlama ve hasar ödeme görevleri Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 5363 sayılı tarım sigortaları kanununda belirtildiği şekilde devletten; prim, hasar fazlası ve reasürans desteği sağlamıştır. Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. ilk etapta 13 sigorta şirketi tarafından kurulmuş, akabinde bu sayı bu gün 23 sigorta şirketine yükselmiştir. Tarım sigortaları havuzu, DASK benzeri bir kurum değildir. Düzenlenen poliçeler, şirketlerin kendi adına düzenlenmektedir.

Sigorta şirketleri isterlerse; havuzun riskine, belirli oranlarda katılabilirler. Sistemde ürününü veya hayvanını sigorta ettirecek çiftçi sigorta acentesine başvurmakta, acente kendisine verilen kod numarası ile bilgisayarında TARSİM"e girmekte, çiftçiyi kaydını ÇKS sisteminden sorgulamakta ve poliçeyi düzenlemektedir. Çiftçi poliçede yasan prim tutarının %50"sini ödemektedir. Sigorta acentesi aldığı primi havuza devretmekte bundan komisyon almaktadır. Sistem poliçe düzenlendikten sonra primin diğer %50 karşılığının otomatik olarak devlet tarafından havuza gönderilmesi ve primin tamamının havuzda birikmesi mantığı ile çalışmaktadır.

Hasar ihbarları yine elektronik ortamda acente tarafından TARSİM'e bildirilmekte hasar tespitlerini bakanlık ve TARSİM ortak programlan ile yürütülen eğitimden geçmiş ve daha sonra bakanlık ve hazine tarafından belgelendirilmiş ziraat mühendislerinden oluşan havuz eksperleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca tarım sigortaları havuz sistemi TARSİM aşağıdaki organizasyon şemasında görüldüğü üzere; havuz işletimi, tarım sigortalan vakfının 1995"ten beri yürüttüğü altyapı üzerine kurulmuştur.

5363 Sayılı kanunla oluşturulan sistemde Devlet-özel sektör birlikte yer almaktadır. Tümü ile devletin hakim olduğu yeni bir kit oluşturulmamıştır. Ayrıca, kurulan Tarım Sigortalan işletici şirketi tarım sigortalan branşında ruhsatı bulunan sigorta Şirketlerinin eşit hisseli katılımı ile kurulmuştur. Mevcut tarım sigortaları uygulamalardaki farklılıklar giderilmiş olup birliktelik sağlanması amaçlanmış, sağlanan/sağlanacak ek teminatlar [don, sel, kuraklık v.b.) İle çiftçinin uğrayabileceği daha büyük hasarlar teminat altına alınması hedeflenmiştir. Çiftçinin ödediği prime devlet desteği sağlanmıştır. Ayrıca, Devletin sisteme hasar fazlası desteği bulunmaktadır. Tarım sigortalarını ülke sathında yaygınlaştırmayı amaçlayan bir sistem kurulmuştur.

Sistemde Devleti, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ve Hazine müsteşarlığı, özel sektörü, yerli ve yabancı sigorta Şirketleri temsil etmekte. Ayrıca, sistemde sivil toplum kuruluşları olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans şirketleri Birliği, sigorta Şirketlerinin dağıtım kanalları (acente, banka, broker v.b.) ve de çiftçiler bulunmaktadır.

Sistemde yer alan kurum ve kuruluşların görev ve işlevleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bulunan tarla, bağ-bahçe, sera, süt sığırı, kümes, balık çiftliğini sigorta ettirmek için sigorta Şirketi acentesine gelir.

• Acente: İnternet üzerinden www.tarsim.org.tr adresinde TARSİM sisteminden sigorta poliçesini düzenler ve prim tahsilâtı ve hasar ihbarı yapar.

• Sigorta şirketi: Acenteleri vasıtası ile poliçe düzenlenmesini sağlar, pazarlama, satış işlemlerini gerçekleştirir. Sigorta Şirketi çiftçinin prim borcunu tahsil edip TARSİM'e ödediğinde Devlet desteği (%50 prim desteği) aynı anda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılmaktadır. 2013 yılı itibariyle 24 sigorta şirketi eşit oranda ortaktır.

• Tarım Sigortaları Havuzu: Kanunda belirlenmiş risklerin teminat altına alınması, standart sigorta poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, aktüerya çalışmaları, tazminat ödemelerinin yapılması, reasürans teminatının sağlanması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve izlenmesi ile diğer teknik hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Havuz kurulmuştur.

• İşletici şirket: Havuza katılan sigorta Şirketlerinin eşit oranda pay sahibi olacağı anonim Şirket statüsünde kurulmuş Şirkettir. Havuzun işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

• Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı; Tarım sigortalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, ürünler, riskler ve bölgeler itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin teklifleri Bakanlar Kurulunun onayına sunmak, tazminat ödemelerinin doğru ve düzenli bir şekilde yapılmasını izlemek, bu Kanunla verilen diğer görevleri yürütmek,

• Hazine Müsteşarlığı: Sistemin işleyişini sigortacılık mevzuatına göre uygunluğunu denetlemek.

• Reasürans şirketleri: Tarım Sigortaları Havuzunda belirlenen risklerin tamamı üzerinden istediği/iletici şirketin uygun gördüğü oranda risk satın almak için talepte bulunur.

Tarım Sigortaları Havuzu sisteminde sorumlu kuruluş Tarım ve Köy işleri Bakanlığı olup Hazine Müsteşarlığınca denetlenmektedir. Sigorta işlemleri ve işleyiş Tarım Sigortaları Havuzu işletici şirketi (TARSİM) tarafından yürütülmektedir. Sigorta primlerinin toplanması (sigorta şirketleri vasıtası ile) ve hasar organizasyonu ve tazminat ödemelerinin işletici şirket tarafından yapılmasını ön görmektedir. Sigorta şirketleri, kendilerine ait logo ve işletici şirket logolarını düzenlemiş oldukları poliçelerde bulundurmak durumundadır.

Teklif Alın.